Tennisvereniging Het Nieuwe Land

Reglement HNL verplichte werkzaamheden

Ieder lid van Tennisvereniging “Het Nieuwe Land” is verplicht om jaarlijks een drietal kantinediensten op zich te nemen.  De kantinediensten worden verricht onder verantwoordelijkheid van het pijlerhoofd Horeca.

1. Algemene bepalingen

1a. Het verrichten van verplichte kantinediensten geldt voor alle (stemgerechtigde) leden die 18 jaar of ouder zijn dan bij aanvang van het verenigingsjaar.

Het aantal kantinediensten is voor iedereen vanaf 18 jaar gelijk en vastgesteld op minimaal 3 kantinediensten per 12 maanden (van 1 april t/m 31 maart).

Uitzondering:

Dagleden kennen beperkingen in het gebruik van onze faciliteiten en voor hen geldt dat zij geacht worden minimaal 1 kantinedienst per 12 maanden (van 1 april tot 31 maart) te draaien.

1b. Kantinediensten gedurende voorjaarscompetitie.

Tijdens de periode van de voorjaarscompetitie worden de diensten op competitiedagen van de senioren ingevuld door de competitiespelers. Zij draaien minimaal één kantinedienst met hun team. Deze diensten staan los van de 3 verplichte diensten tijdens de rest van het jaar.

1c. Is een dienst eenmaal opgegeven, dan wordt verwacht dat deze volgens afspraak en naar behoren wordt vervuld. Oók wanneer er méér dan het minimale aantal diensten is ingevuld.

2. Registratie van kantinediensten.

Het lid van de vereniging kan zijn/haar registratie van kantinediensten op de volgende wijze verrichten:

Kantinediensten.

Er is pas sprake van een erkende registratie indien de voorgestelde diensten zijn bevestigd door de betreffende administratie.

De 3 verplichte kantinediensten moeten tegelijk worden afgesproken en voor het uitreiken van de pas (pasjesdag).

3. Afkoopsom, borgstelling en boete

3a. Afkoopsom

Verplichte werkzaamheden kunnen worden afgekocht voor een door de ALV vast te stellen bedrag per verplichting. Dit bedrag dient betaald te zijn, voordat een pas kan worden uitgereikt. Het geldende bedrag is te vinden op de website www.hetnieuweland.nl op de pagina “Kantinediensten en taken”.

3b. Borgstelling

Voor het verrichten van verplichte werkzaamheden wordt geen borg gesteld.

3c. Boete

Op het niet vervullen van een aangegane verplichte werkzaamheid staat een door de ALV vast te stellen boete. Het geldende bedrag is te vinden op de website www.hetnieuweland.nl op de pagina “Kantinediensten en taken”.

Het niet aftekenen van het, op naam gestelde, kantineformulier wordt beschouwd als een niet vervulde kantinedienst. Andere niet verrichte werkzaamheden zijn ter beoordeling van het betreffende pijlerhoofd.

Openstaande boetes worden, direct na de laatste vervaldatum, doorgegeven aan een incassobureau.

Een vervangende werkzaamheid kan niet in de plaats van een reeds opgelegde boete komen.

4. Ontvangst van het spelerspasje

Het pasje kan slechts ontvangen worden indien:

1. het verplichte aantal (zie punt 1b) te verrichten kantinediensten staan geregistreerd, of;

2. een afkoopsom per verplichte werkzaamheid is betaald.

5. Aanvullende bepalingen

5a. Kantinediensten worden steeds in tweetallen gedraaid*. Wanneer bij een dienst slechts één medewerker verschijnt hoeft de bar niet te worden geopend. De boeteregeling blijft gelden voor degene die niet komt opdagen.

*Met instemming van het bestuur kan hiervan worden afgeweken.

5b. Blijkt tijdens een kantinedienst dat geen leden gebruik van de faciliteiten komen of kunnen maken, dan kan de kantinedienst anderhalf uur na aanvang beëindigd worden. In de tussentijd wordt men geacht kleine werkzaamheden t.b.v. kantineonderhoud te verrichten. De kantinecommissie zorgt voor een lijst van mogelijke werkzaamheden. Deze bevindt zich in de groene map achter de bar.

5c. Bij verhinderingen van een ingeplande dienst moet zelf voor vervanging worden gezorgd. Deze naam dient gelijktijdig te worden doorgegeven met het bericht van verhindering aan de administratie van de kantinediensten, zodat de wijziging in het rooster verwerkt kan worden. De wijziging dient ook op het kantineformulier te worden aangegeven.

5d. Bij onderbezetting kunnen leden worden gevraagd een (extra) dienst te draaien. Eventueel kunnen externe vrijwilligers tegen een vrijwilligersvergoeding hiervoor worden ingezet.

6.Tijden van de kantinediensten / Openingstijden kantine:

Van 1 april tot 1 november:

Maandag tot en met donderdag van 19.30 uur tot 23.30 uur

Van 1 november tot 1 april:

Dinsdag en donderdag van 19.30 uur tot 22.30 uur

Tijdens georganiseerde activiteiten en/of tijdens de competitie kunnen andere openingstijden en afspraken gelden.

Op de sluitingstijd moet een ieder de kantine verlaten hebben.

Een kwartier voor sluiting wordt dit aangegeven en mag een “laatste ronde” geschonken worden, waarbij direct de rekening voldaan wordt en de kas kan worden opgemaakt.

 

Reacties zijn gesloten.