Reglement verplichte werkzaamheden

Tennisvereniging Het Nieuwe Land

Reglement HNL verplichte werkzaamheden
Ieder lid van Tennisvereniging “Het Nieuwe Land” is verplicht om jaarlijks een drietal kantinediensten of parkdiensten. op zich te nemen. "De parkdiensten worden verricht onder verantwoordelijkheid van pijlerhoofd park en baanonderhoud”.

1. Algemene bepalingen
1a. Het verrichten van verplichte kantinediensten of parkdiensten
geldt voor alle (stemgerechtigde) leden die 18 jaar of ouder zijn dan bij aanvang van het verenigingsjaar. Het aantal kantinediensten of parkdiensten is voor iedereen vanaf 18 jaar gelijk en vastgesteld op minimaal 3 kantinediensten of parkdiensten per 12 maanden (van 1 april t/m 31 maart).
Uitzondering:
Dagleden kennen beperkingen in het gebruik van onze faciliteiten en voor hen geldt dat zij geacht worden minimaal 1 kantinedienst of parkdienst per 12 maanden (van 1 april tot 31 maart) te draaien.
1b. Kantinediensten gedurende voorjaarscompetitie.
Tijdens de periode van de voorjaarscompetitie worden de diensten op competitiedagen van de senioren ingevuld door de competitiespelers. Zij draaien minimaal één kantinedienst met hun team. Deze diensten staan los van de 3 verplichte diensten of parkdiensten tijdens de rest van het jaar.
1c. Is een dienst eenmaal opgegeven, dan wordt verwacht dat deze volgens afspraak en naar behoren wordt vervuld. Oók wanneer er méér dan het minimale aantal diensten is ingevuld.
1d. Parkdiensten
Parkdiensten kunnen bestaan uit verwijderen van bladeren, snoeien van heggen of beplanting of onderhoud aan de banen. Werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met gebruik van elektrische apparaten. Werkzaamheden kunnen vervuiling van kleding tot gevolg hebben. Als gevolg van weersvoorspelling voor geplande parkdag of door verschuiving van seizoenen, kan het pijlerhoofd park- en baanonderhoud, in overleg met de vrijwilliger, tot een andere moment van werkzaamheden besluiten. Dit kan ook zijn op 2 kortere momenten bijvoorbeeld op een avond. Ook kan de pijlerhoofd park- en baanonderhoud uitleg geven over werkzaamheden, zodat deze zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

2. Registratie van kantinediensten of parkdiensten.
Het lid van de vereniging kan zijn/haar registratie van kantinediensten op de volgende wijze verrichten:

Verplichte werkzaamheden
Er is pas sprake van een erkende registratie indien de voorgestelde diensten zijn bevestigd door de betreffende administratie. De 3 verplichte kantinediensten of parkdiensten moeten tegelijk worden afgesproken en voor het uitreiken van de pas (pasjesdag).

3. Verplichte werkzaamheden kunnen niet worden afgekocht
3a. Borgstelling
Voor het verrichten van verplichte werkzaamheden wordt geen borg gesteld.
3b. Boete
Op het niet vervullen van een aangegane verplichte werkzaamheid staat een door de ALV vastgestelde boete. Het geldende bedrag is te vinden op de website www.hetnieuweland.nl op de pagina “Informatie & instructie” onder het menu "Bar&Park".
Het niet aftekenen van het, op naam gestelde, kantineformulier wordt beschouwd als een niet vervulde kantinedienst. Andere niet verrichte werkzaamheden zijn ter beoordeling van het betreffende pijlerhoofd. Openstaande boetes worden, direct na de laatste vervaldatum, doorgegeven aan een incassobureau. Een vervangende werkzaamheid kan niet in de plaats van een reeds opgelegde boete komen.

4. Ontvangst van het spelerspasje
Het pasje kan slechts ontvangen worden indien:
1. het verplichte aantal (zie punt 1b) te verrichten kantinediensten of parkdiensten staan geregistreerd.

5. Aanvullende bepalingen
5a. Kantinediensten worden steeds in tweetallen gedraaid*. Wanneer bij een dienst slechts één medewerker verschijnt hoeft de bar niet te worden geopend. De boeteregeling blijft gelden voor degene die niet komt opdagen.
*Met instemming van het bestuur kan hiervan worden afgeweken.
5b. Blijkt tijdens een kantinedienst dat geen leden gebruik van de faciliteiten komen of kunnen maken, dan kan de kantinedienst anderhalf uur na aanvang beëindigd worden. In de tussentijd wordt men geacht kleine werkzaamheden t.b.v. kantineonderhoud te verrichten. De kantinecommissie zorgt voor een lijst van mogelijke werkzaamheden. Deze bevindt zich in de groene map achter de bar.
5c. Bij verhinderingen van een ingeplande dienst moet zelf voor vervanging worden gezorgd. Deze naam dient gelijktijdig te worden doorgegeven met het bericht van verhindering aan de administratie van de kantinediensten, zodat de wijziging in het rooster verwerkt kan worden. De wijziging dient ook op het kantineformulier te worden aangegeven.
5d. Bij onderbezetting kunnen leden worden gevraagd een (extra) dienst te draaien. Eventueel kunnen externe vrijwilligers tegen een vrijwilligersvergoeding hiervoor worden ingezet.

6. Tijden van de kantinediensten / Openingstijden kantine:

Van 1 april tot 1 november:
Maandag tot en met donderdag van 19.30 uur tot 23.30 uur

Van 1 november tot 1 april:
Dinsdag en donderdag van 19.30 uur tot 22.30 uur

Tijdens georganiseerde activiteiten en/of tijdens de competitie kunnen andere openingstijden en afspraken gelden. Op de sluitingstijd moet een ieder de kantine verlaten hebben. Een kwartier voor sluiting wordt dit aangegeven en mag een “laatste ronde” geschonken worden, waarbij direct de rekening voldaan wordt en de kas kan worden opgemaakt.