Reglement verplichte werkzaamheden

Reglement verplichte werkzaamheden

Reglement verplichte werkzaamheden T.V. Het Nieuwe Land – 16-11-2023

Ieder lid van Tennis- en Padelvereniging “Het Nieuwe Land” is verplicht om jaarlijks een aantal verplichte diensten uit te voeren. Hierbij kan een keuze gemaakt worden voor kantine-, park- activiteit- of evenementdienst. Een verplichte dienst heeft gemiddeld een duur van 3-4 uur per dienst.

1.     Algemene bepalingen

1a. Het verrichten van verplichte diensten
Het aantal verplichte diensten is als volgt vastgesteld:
- voor Senior leden op minimaal 3 per 12 maanden (van 1 januari t/m 31 december).
- Voor Dagleden en Senior+ leden is dat één dienst per kalenderjaar.
- Voor Seniorleden die na 1 juli van het kalenderjaar lid geworden zijn met een halfjaar lidmaatschap geldt dat ze 2 verplichte diensten hebben.
- Ouders en/of verzorgers van jeugd t/m. 11 jaar dienen 1 verplichte dienst uit te voeren.
- Jeugd van 12-17 jaar dient 1  dienst uit te voeren, dit mag door de ouders gedaan worden.

Zie meer info over het aantal diensten op onze website.

Leden vanaf 70 jaar zijn vrijgesteld van de verplichte diensten, maar als vereniging zijn we daar wel altijd dankbaar voor.

Het Bestuur kan, wanneer het niet meer mogelijk is voor een lid, om een verplichte dienst uit te voeren, vrijstelling hiervoor geven.

1b. Kantinediensten gedurende competitie
Tijdens de periode van de competitie worden de diensten op competitiedagen van de senioren ingevuld door de competitiespelers. Zij draaien minimaal één kantinedienst met hun team. Deze diensten staan los van de 3 verplichte diensten of parkdiensten tijdens de rest van het jaar.
Bovenstaande geldt alleen wanneer er onvoldoende leden zijn om de diensten te vullen.

1c. Aangemelde dienst
Is een dienst eenmaal aangemeld, dan wordt verwacht dat deze volgens afspraak en naar behoren wordt vervuld. Oók wanneer er méér dan het minimale aantal diensten is ingevuld.

1d. Parkdiensten
Parkdienst vind altijd plaats onder begeleiding. Parkdiensten kunnen bestaan uit verwijderen van bladeren, snoeien van heggen of beplanting of onderhoud aan de banen. Werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met gebruik van elektrische apparaten. Werkzaamheden kunnen vervuiling van kleding tot gevolg hebben. Als gevolg van weersvoorspelling voor geplande parkdag of door verschuiving van seizoenen, kan het pijlerhoofd park- en baanonderhoud, in overleg met de vrijwilliger, tot een andere moment van werkzaamheden besluiten. Dit kan ook zijn op 2 kortere momenten bijvoorbeeld op een avond. Ook kan de pijlerhoofd park- en baanonderhoud uitleg geven over werkzaamheden, zodat deze zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

2. Registratie van verplichte diensten
Het lid van de vereniging kan zijn/haar registratie van de verplichte diensten op de volgende wijze verrichten:
- KNLTB Club App, website of per mail naar de [email protected]

Verplichte werkzaamheden

Er is pas sprake van een erkende registratie indien de voorgestelde diensten zijn bevestigd per e-mail en vastgelegd zijn in het planningsrooster. Je verplichte dienst(en) dien je uiterlijk 31 januari ingepland te hebben of binnen 4 weken na ingang lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar. Hierna volgt een herinnering. Na een tweede herinnering zal je geblokkeerd worden om een baan te reserveren. Je dient je diensten in te plannen voor de uitvoering tot eind kalenderjaar.

Wanneer je na het blokkeren ook nog geen contact opneemt voor het inplannen van je diensten, kan door het Bestuur besloten worden je lidmaatschap op te zeggen.

3. Verplichte werkzaamheden kunnen niet worden afgekocht

3a. Borgstelling
Voor het verrichten van verplichte werkzaamheden wordt geen borg gesteld.

3b. Boete
Op het niet vervullen van een aangegane verplichte werkzaamheid staat een door de ALV vastgestelde boete. Het geldende bedrag is te vinden op de website www.hetnieuweland.nl op de pagina “Informatie & instructie” onder het menu "Bar&Park". Andere niet verrichte werkzaamheden zijn ter beoordeling van het Bestuur. Bij het niet vervullen van de verplichting, dient naast het betalen van de boete, een nieuwe dienst binnen 2 weken ingepland te worden. Openstaande boetes worden, direct na de laatste vervaldatum, doorgegeven aan een incassobureau.

4. Ontvangst van het toegangspas
KNLTB heeft een digitale spelerspas welke te vinden is in de KNLTB app
De toegangspas voor het park en het clubhuis, kan slechts ontvangen worden indien:
4a. het verplichte aantal (zie punt onder 1a) te verrichten verplichte diensten staan geregistreerd.
4b. Het bestuur is gerechtigd om bij, misdragingen, toegang tot het park en het clubhuis op te schorten.

5. Aanvullende bepalingen
5a
. Kantinediensten worden steeds in tweetallen gedraaid*. Wanneer bij een dienst slechts één medewerker verschijnt hoeft de bar niet te worden geopend, en er geen leden op het park verder aanwezig zijn.

*Met instemming van het bestuur kan hiervan worden afgeweken.

5b. Blijkt tijdens een kantinedienst dat geen leden gebruik van de faciliteiten komen of kunnen maken, dan kan de kantinedienst anderhalf uur na aanvang beëindigd worden. In de tussentijd wordt men geacht kleine werkzaamheden t.b.v. kantineonderhoud te verrichten. De kantinecommissie zorgt voor een lijst van mogelijke werkzaamheden. Deze bevindt zich in de instructie map achter de bar.

5c. Bij verhinderingen van een ingeplande dienst moet zelf voor vervanging worden gezorgd, vervanging dient lid van de vereniging te zijn en te voldoen aan de gestelde eisen, deze zijn te vinden op de website, onder het kopje “informatie en instructie”. Deze naam dient gelijktijdig te worden doorgegeven met het bericht van verhindering aan de administratie van de kantinediensten, zodat de wijziging in het rooster verwerkt kan worden

5d. Bij onderbezetting kunnen leden worden gevraagd een (extra) dienst te draaien.

6. Tijden van de kantinediensten / Openingstijden clubhuis:

Openingstijden:
Maandag t/m. vrijdag 19:30-23:30 uur
weekend van 09:30-gemidddeld 23:00 uur (afhankelijk van speelschema’s competitie)
Voor de meest actuele openingstijden check de KNLTB club app/website

Tijdens georganiseerde activiteiten en/of tijdens de competitie kunnen andere openingstijden en afspraken gelden. Op de sluitingstijd moet een ieder de kantine verlaten hebben. Een kwartier voor sluiting wordt dit aangegeven en mag een “laatste ronde” geschonken worden, waarbij direct de rekening voldaan wordt.